پخش سریال‌های تلویزیونی ماهواره‌ای و فرهنگ نام‌گذاری مردم

24 آبان 1398

 

مقدمه

امروزه هیچ کس انکار نمی‌کند که رسانه‌ها در شکل‌گیری افکار عمومی دخالت دارند. با وجود این، از نظر تجربی بسیار مشکل خواهد بود نشان دهیم سهم آن‌ها در این شکل‌گیری نسبت به سایر مکانیسم‌ها چقدر است. درواقع این زمینه به یکی از حوزه‌های پر سروصدای پژوهشی، یعنی اثرگذاری رسانه‌ها بر می‌گردد (طاعتی، ۱۳۸۸: ۷۹). رسانه‌ها در جهان امروز حقایقی هستند که به دلیل ماهیت خود در بسیاری از سطوح فرهنگی، سیاسی و اجتماعی تأثیرگذارند، به نحوی که امروزه در جوامع مدرن، رسانه‌ها مهم‌ترین و تأثیرگذارترین ابزارها بر ابعاد متفاوت زندگی بشر هستند (معتمدنژاد، ۱۳۸۵: ۹).

گسترش علم و تکنولوژی مایۀ کم‌رنگ شدن شدید بسیاری از ارزش‌های جوامع ماقبل مدرن شد. مدرنیسم به مثابه شکلی خاص از زندگی، خود را بر تمامی جوامع تحمیل کرده و تغییرات بنیادینی در ماهیت زندگی ایجاد می‌کند که در تغییر ارزش‌ها رخ می‌نماید. (ایمان، ۱۳۹۰: ۱۰) تغییرات فرهنگی و اجتماعی در طی دهه‌های گذشته، منجر به تغییر رویکرد مردم در رفتارها و نگرش‌های آنها شده و در مواردی مانند نام گزینی می‌توان تأثیرات آن را مشاهده کرد.

بررسی تغییر و تحول نام‌های افراد یکی از مواردی است که می‌تواند تجلی فرایند این تغییرات در نظام اجتماعی فرهنگی باشد. درواقع نام گزینی مانند هر عمل دیگری از ارزش‌ها و انگیزه‌های روانی، اجتماعی و فرهنگی تأثیر می‌پذیرد. (همان)

رسانه‌ها به‌صورت تدریجی بر ذهن عموم تأثیر گذاشته و حساسیت‌ها و برداشت‌های تازه‌ای را نسبت به تمام جنبه‌های زندگی در میان آنان ایجاد می‌کنند. برآیند این تأثیرات که می‌توان به آن تکوین حس مشترک اجتماعی نام نهاد تنها در اذهان افراد نیست و بر تمام جنبه‌های زندگی آنان تأثیرگذار است و فرهنگ نام‌گذاری نیز از این مقوله مستثنی نیست (عربی و محمدی، ۱۳۹۰: ۱۵۸).

آنچه که در این پژوهش بررسی می‌شود رابطۀ سریال‌های تلویزیونی ماهواره‌ای با فراوانی اسامی و نام‌های به‌کاررفته در این مجموعه‌ها در جامعۀ تحت پوشش است. بررسی این رابطه می‌تواند نشانی واقعی از تأثیرات فرهنگی برنامه‌های ماهواره‌ای باشد که در خصوصی‌ترین انتخاب‌ها نیز می‌تواند مشاهده شود. نتایج همین پژوهش اثرپذیری ۱۸ نام ایرانی را از سریال‌های ایرانی مورد تأیید نشان داده است و در این مقاله اثرپذیری شش نام ایرانی (نهال، ثمر، عمر، لاله، یاسمین، آیسان) از سریال‌های ماهواره‌ای مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد.

 

پیشینۀ تحقیق

فقدان پژوهش‌هایی در زمینۀ نام‌گذاری کودکان نه‌تنها در ایران، بلکه در کشورهای دیگر نیز ملموس است. مطالعاتی در این نوع در آمریکا نیز به چند مورد بالغ می‌شود. شاید علت این امر، مسئله نبودن نام‌گذاری کودکان برای جامعه است و طبعاً ضرورتی نیز پژوهشگران را به سوی شناخت این مسئله سوق نمی‌دهد (عبدی، ۱۳۷۸: ۱). جست‌وجوها در این پژوهش برای یافتن پیشینه‌ای که نشانگر رابطه‌ای بین سریال‌های ماهواره‌ای و فرهنگ نام‌گذاری مردم باشد نتیجه‌ای نداشته است.

در پژوهشی که با سفارش اداره کل ثبت‌احوال استان هرمزگان توسط جهاد دانشگاهی همان استان انجام گرفته است به بررسی فرهنگ نام و نام گزینی در اقشار مختلف جامعه پرداخته است و هدف آن شناسایی فرهنگ مردم از طریق نام‌گذاری‌ها بوده است. در یکی از اهداف فرعی این پژوهش، میزان استفاده از رسانه‌های جمعی تحت عنوان مقوله فرهنگی و رابطه آن با انتخاب نام بررسی شده و بعد از جمع‌آوری اطلاعات و استحصال نتایج آماری آورده شده است: رابطۀ منظم و معناداری بین میزان استفاده از رسانه و انتخاب نام مشاهده نمی‌شود. (جهاد دانشگاهی هرمزگان، ۱۳۹۱: ۸۷)

آنیزاده و چهری (۱۳۹۲) در مقاله‌ای با نام «نقش مجموعه‌های تلویزیونی در فرهنگ نام گزینی» برای نشان دادن نقش سریال‌های تلویزیونی بر علایق و گرایش خانواده‌ها برای انتخاب نام فرزندان، هفت سریال ایرانی را انتخاب و تغییر رتبه نام‌های به‌کاررفته در این مجموعه‌ها را بررسی می‌کند. نتایج نشان می‌دهد که با پخش مجموعه‌های تلویزیونی، رتبه نام‌های به‌کاررفته در آنها ارتقا یافته است. اما معنی‌دار بودن تغییرات مشاهده شده بررسی نمی‌شوند.

عربی و محمدی (۱۳۹۰) در مقاله‌ای با نام «بررسی رابطه بین مصرف رسانه‌ای و نام گزینی» (مطالعه موردی استان فارس) فهرست اسامی انتخاب‌شده و ارتباط اولیه و ابتدایی آن را با انواع رسانه‌های مورد استفاده از جمله رسانه‌های داخلی و رسانه‌های خارجی مورد بررسی قرار می‌دهند. نتایج حاکی از آن بوده که رابطۀ معناداری بین استفاده از رسانه‌های خارجی و داخلی با انتخاب نام‌های ایرانی، مذهبی و غربی وجود دارد.

پژوهش‌هایی در ثبت‌احوال استان‌های فارس، اصفهان و تهران صورت گرفته است و نوع گرایش جامعه به نام‌ها را بررسی کرده‌اند. ولی هیچ یک از آنها تأثیر رسانه بر فرهنگ نام‌گذاری مردم را در اهداف پژوهشی خود نیاورده‌اند. این پژوهش در صدد مطالعه وجود رابطه بین سریال‌های تلویزیونی ماهواره‌ای به‌عنوان متغیر پیش‌بین (مستقل) و تغییرات فراوانی نام به‌عنوان متغیر ملاک (وابسته) است.

 

اهمیت موضوع

با توجه به اینکه فراوانی نام‌ها در هر جامعه نشان‌دهندۀ گرایش‌ها و رویکردهای فرهنگی مردم به شمار می‌رود در کشورهای مختلف دولت‌ها در صدد نظارت و کنترل این تغییرات هستند. علی‌رغم وجود پژوهش‌های اندک ایرانی و خارجی (عبدی، ۱۳۷۸: ۱) که تأثیر وقایع و عوامل مختلف را بر فرهنگ نام‌گذاری مردم مورد بررسی قرار می‌دهند کمبود پژوهش‌هایی که رابطۀ رسانه و تغییرات نام‌گذاری مردم را به‌عنوان هدف کلی و اصلی خود قرار دهند بیشتر احساس می‌شود و در این زمینه خلأهای تحقیقاتی وجود دارد.

 

جامعه‌شناسی نام

جامعه‌شناسان معتقدند: نمود اسم‌ها و نام‌ها، نمود فرهنگ‌ها است و بیانگر هویت جمعی یک جامعه پویاست (خلیلی، ۱۳۸۸: ۱۳). از نظر جامعه‌شناسی نام به‌ظاهر یک کلمه برای نامیدن است، اما درواقع به لحاظ معنایی، زیباشناسی و کارکردی بیش از یک کلمه است. از همین رو سال‌هاست که زبان‌شناسان، جامعه‌شناسان، روان‌شناسان و انسان‌شناسان دربارۀ آن تحقیق می‌کنند و تعاریف خاصی برای آن دارند. به‌طوری‌که زبان‌شناسان معتقدند اسم علاوه بر بعد زبان‌شناختی، بحث هویت‌بخشی، نماد و نشانه یک فرد و شیء است. برای درک اسم‌ها باید به ارزش کلمه توجه کرد. کلمات در فرهنگ نقش مهمی را ایفا می‌کنند. چون در ذهن توسط کلمات فکر می‌کنیم و برای رسیدن به اهداف و بیان احساساتمان از واژگان سود می‌بریم. نام‌ها نیز همین قدرت را دارند (علی‌پور، ۱۳۸۴: ۳). تحولات فرهنگی در نام‌گذاری ایرانیان گفته می‌شود که تمایل به تغییر در همۀ جوامع انسانی ذاتی است و این امر نتیجۀ عدم قطعیت در راه‌های حل امور است. ازآنجاکه جوامع، امکانات و شرایط محیطی متفاوتی دارند، در رویارویی با مسائل، شیوه‌های گوناگونی را برای حل آن‌ها برمی‌گزینند؛ از جمله این شیوه‌های متفاوت برخورد با مسائل است که فرهنگ‌های متنوع را پدید می‌آورد. از طرف دیگر چون امکانات و شرایط محیطی هر جامعه دائماً تغییر می‌کند، به‌ناچار فرهنگ‌ها نیز خود را در انطباق با این تغییرات متحول می‌سازند. مردم عموماً از رها کردن سنت‌ها، ارزش‌ها و رسوم کهن و پذیرش ارزش‌های تازه به‌جای آن کراهت دارند، اما هیچ فرهنگی نیست که طی یک دورۀ زمانی، هیچ‌گونه دگرگونی را پذیرا نشده باشد؛ البته روش‌ها و درجۀ این دگرگونی متفاوت‌اند (عبدی، ۱۳۸۹: ۲۱).

ایران نیز کشوری است که هم با انقلاب مواجه بوده و هم سال‌ها در گیر جنگ بوده است. تحول سریع اجتماعی اقتصادی نیز، برای مطالعه تحولات فرهنگی زمینۀ مناسبی دارد. یکی از راه‌های بررسی برخی از اجزای این تحولات مراجعه به نمادهای ظاهری فرهنگ از جمله نام‌گذاری کودکان و چگونگی تغییر در طول زمان است (همان). درواقع یکی از شاخص‌های شناخته شده در عرصۀ تحولات فرهنگی، تغییر و یا ثبات در الگوهای نام‌گذاری در جامعه است. بررسی روند تغییر در الگوهای نام‌گذاری نشان می‌دهد که ذائقه‌های مردم در چه اموری در حال تغییر است. تغییر در الگوی خاصی در نام‌گذاری نشان می‌دهد که گرایش مردم در ویژگی که به آن الگوی خاص مربوط می‌شود تغییر کرده است. با مشاهدۀ افزایش و کاهش بسامد نام‌هایی که گرایش به آن ارزش خاص را نشان می‌دهد می‌توان در طول زمان نگرش مردم را تعیین کرد (منصوری، ۱۳۹۰: ۲). به عبارتی دیگر انتخاب نام یکی از مصادیق تجلی آرزوهای والدین در فرزندانشان است که خود انعکاسی از شرایط فرهنگی مسلط بر فرد و جامعه است. ازآنجاکه نام‌های ایرانی عموماً مظاهر صفات و نیز گرایشات فرهنگی هستند، مطالعۀ تغییر و تحولات فراوانی نام‌های مختلف در برهه‌های زمانی متوالی بازگوکنندۀ تغییر و تحولات فرهنگی جامعه است و سمت‌وسوی این تحولات را نمودار می‌سازد (بحرانی، ۱۳۹۰: ۲۵).

 

تأثیر رویدادها بر نام‌گذاری در ایران

ایران در حدود ۵۰ سال اخیر از نظر وضعیت اجتماعی تاریخی یکی از مهم‌ترین دوران‌های حیات اجتماعی خود را پشت سر گذاشته و در معرض برنامه‌های نوسازی و توسعۀ اجتماعی اقتصادی بوده است. در دهه‌های اخیر جامعۀ ما به دلیل گسترش روزافزون صنایع، به رشد قابل‌توجهی در حیطۀ اقتصادی دست یافته است که این امر باعث بروز تغییراتی در ارزش‌ها و شیوۀ زندگی مردم شده است. دگرگونی و تغییر در عرصه‌های فرهنگی به‌تدریج و آرام صورت می‌گیرد و این دگرگونی‌ها بازتاب تجربۀ نسل‌ها و انتقال آن به نسل‌های بعد است. در چهار دهۀ اخیر با شاخص‌هایی چون صنعتی شدن، شهرنشینی، باسوادی، جوانی جمعیت، گسترش وسائل ارتباط‌جمعی، مهاجرت گسترده به شهرها و همچنین رشد طبقات متوسط فرهنگی و اقتصادی مواجه بوده‌ایم. با توجه به وقوع انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ و استقرار نظام جدید و همچنین شروع جنگ بعد از گذشت سال‌های کوتاه از انقلاب و ایجاد زمینه‌های دشوار اجتماعی اقتصادی ارزش‌هایی چون دین، عدالت، استقلال و ایثار مطرح شده و نهادهای مختلف اجتماعی سعی کردند تا در این قضایای جدید افراد را به‌گونه‌ای پرورش دهند که به این ارزش‌ها وفادار بوده و تفکر و الگوی زندگی خود را مطابق ارزش‌های انقلاب سازمان‌دهی کنند. (افشانی، ۱۳۹۱: ۶)

در دوران سازندگی تغییر از جامعه بسته به سمت روش‌های جدید از جمله راهبردهایی بود که به این تغییرات تدریجی شدت می‌بخشید. بالا رفتن سطح تحصیلات که به تغییر نگرش‌ها می‌انجامید، تغییر در وضع درآمد، نابرابری در یافتن شغل، افزایش جمعیت، مهاجرت به سمت شهرها، تمایل به مصرف‌گرایی و بروز معضلات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی از جمله این تغییرات بود. با به وجود آمدن احساس نیاز به ایجاد برخی اصطلاحات در ساختارها و نظام ارزشی و هماهنگ شدن با تغییرات فرهنگی، جامعه به سمت نگرش‌ها و ایده‌های جدیدی حرکت کرد (رفیع‌پور، ۱۳۷۷: ۱۶۹، به نقل از افشانی).

امروزه هر چند نسل جدید جامعه ایران، تجربه نسل قبل را در اختیار دارد ولی به تغییر قالب‌ها و ساختارها اقدام کرده است که این تغییرات نهایتاً به تغییر در روش و سبک زندگی می‌انجامد. روند تغییر و تحول نام‌های افراد یکی از مواردی است که می‌تواند تجلی فرایند این تغییرات در نظام اجتماعی باشد. در واقع نام‌گذاری مانند هر عمل دیگری از ارزش‌ها و انگیزه‌های روانی تأثیر پذیرفته و در زمینۀ اجتماعی و فرهنگی معینی انجام می‌شود. ازاین‌رو می‌توان از نام‌گذاری به مثابه یک نهاد، یک عمل فرهنگی و به تبع آن عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر آن یاد کرد (رجب‌زاده، ۱۳۷۸: ۱).

بررسی تحول نام‌گذاری در طی نسل‌های مختلف، تفاوت نام‌های انتخاب شده در میان طبقات اجتماعی و در میان دو جنس مذکر و مؤنث، می‌تواند ما را در شناخت و مقایسه ارزش‌های نسل‌ها یاری دهد. انتخاب نام کودکان و یا میزان تأثیر آرزوهای سرکوب شدۀ والدین و ویژگی‌های کودک در انتخاب نام برای او، می‌تواند در ادامه این روند تأثیرگذار باشد. روند تغییر و تحول نام‌های افراد می‌تواند نشان‌دهندۀ فرایند تغییرات اجتماعی و فرهنگی در نظام اجتماعی باشد (افشانی، ۱۳۹۱: ۸).

مروری بر افزایش یا کاهش رغبت به نام‌های خاص و تطبیق آن با وقایع بستر تاریخی نشان می‌دهد که اسامی زیر با تغییرات همراه بوده‌اند:

الف. روح‌الله: هم‌زمان با اوج‌گیری انقلاب در سال ۵۶، روح‌الله که نام رهبر این انقلاب بود با استقبال بیشتری روبه‌رو می‌شود و این رویکرد در سال ۵۸ به اوج خود می‌رسد.
ب. مهدی: هر چند در جمع‌بندی اسامی مردان نام مهدی در صدر جدول قرار می‌گیرد ولی مروری بر شناسنامه‌های صادره در سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۳ حاکی از آن است که در این سال‌ها، نام مهدی در صدر قرار می‌گیرد و دلیل این امر به آغاز اوج‌گیری جنگ تحمیلی و توجه ویژۀ جامعه در آن سال‌ها به امام عصر حضرت مهدی بر می‌گردد.
ج. محمدرضا: که ترکیب از دو نام مذهبی است در طول ۴۰ سال اخیر، معمولاً بر ۲ الی ۳ درصد از نوزادان اطلاق شده است. بااین‌حال در زمان اوج‌گیری و پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۵۷، این نام با استقبال روبه‌رو نشد و برای اولین بار به زیر ۲ درصد رسیده است و تا ۱۳۷۳ که حال‌وهوای انقلاب تعدیل شد و نام محمدرضا دیگر یادآور شاه سرنگون‌شده نبود، بار دیگر بالای ۲ درصد رسیده و به روال خود بازگشت.
د. علی: سال ۱۳۷۹ از سوی رهبر انقلاب به نام سال امام علی نام‌گذاری شد. در این سال، انتخاب نام علی نسبت به سال پیش از آن افزایش یافت و نزدیک به ۸ درصد از متولدین این سال به علی نامیده شدند. این در حالی بود که در ۴۰ سال گذشته، هیچ‌گاه تعداد کسانی که در طول یک سال علی نامیده شده‌اند به مرز ۸ درصد نرسیده است (خلیلی، ۱۳۸۸: ۶۷).
 

مبانی کلی نظریه‌های تحقیق

چارچوب نظری این تحقیق بیشتر بر مبنای نظریات برجسته‌سازی و نظریه مخاطب فعال است. نظریۀ برجسته‌سازی معتقد است رسانه‌های جمعی به‌راحتی با پرداختن به برخی مسائل و بی‌توجهی به مسائل دیگر، بر افکار عمومی اثر می‌گذارند و اولویت همگان را تعیین می‌کنند (ساروخانی، ۱۳۸۰: ۱۰۰). این نظریه بیان می‌کند که رسانه‌های جمعی در ایجاد اولویت‌های فکری و تعیین موضوعات مهم و مورد بحث عامه مخاطبان، نقش اساسی ایفا می‌کنند. (امیرپور، ۱۳۹۲: ۴۰۵) از طرفی مردم گروگان صنایع رسانه‌ای نیستند؛ آن‌ها در استفاده از رسانه‌ها میزانی از آزادی و قدرت را دارند. به نظر می‌رسد مخاطبان از نظر فردی، اجتماعی و سیاسی فعال باشند. (ویلیامز، ۱۳۹۲: ۳۰۶) نظریۀ مخاطب فعال مبنای بسیاری از تحقیقات مربوط به مخاطب در دهۀ ۱۹۹۰ بوده است.

حامیان این نظریه می‌گویند این دیدگاه خاص زمینه‌های جدیدی از پژوهش و تفکر دربارۀ روابط متن و مخاطب را فراهم کرده است. مخاطبان دیگر افراد ساده‌لوح و منفعلی نیستند که ذهن آنها به وسیلۀ رسانه‌ها دستکاری شود. تمرکز روی مسئله لذت باعث می‌شود روابط پیچیده‌تری را میان مخاطبان و رسانه‌ها تشخیص دهیم. این رویکرد از دیدگاهی که تعامل مردم با رسانه‌ها را انفعالی، واقعیت گریزانه و راهی برای مقابله با فشارها می‌بینند فاصله می‌گیرد. در مطالعات دریافت توجه بیشتر به تفاوت‌های موجود میان مردم در درک پیام‌های رسانه‌ای نه فقط بر اساس طبقه بلکه بر اساس جنسیت، نژاد، هویت قومی، سن، هویت جنسی، ملیت و ناتوانی بوده تا تصویر پیچیده‌تر و در عین حال مشخص‌تری از مخاطب ارائه دهد. (ویلیامز، ۱۳۹۲: ۳۲۶)

وقتی مردم به‌صورت یکسان در معرض پخش یک سریال قرار می‌گیرند و تغییرات فراوانی یک نام تحت تأثیر متغیرهای دخیل (تعاملی) مانند قومیت و مذهب تفاوت‌هایی را نشان می‌دهند با نظریه مخاطبان فعال قابل تبیین است. برای مثال نام عمر تحت تأثیر یک سریال ماهواره‌ای در ایران افزایش داشته است و طبیعی است که تمامی این افزایش در جمعیت اهل سنت کشور بوده و بیشترین مقدار را در استان سیستان و بلوچستان داشته است.

بسیاری از نام‌ها در سریال‌های بسیار پربیننده استفاده می‌شوند ولی به خاطر نداشتن سنخیت با فرهنگ ایرانیان استقبال نمی‌شوند و تغییرات نشان نمی‌دهند. پس مخاطب فعال است و تحت شرایطی مشخص از رسانه تأثیر می‌پذیرد.

 

روش تحقیق

این تحقیق به دو صورت اسنادی و پیمایشی انجام می‌شود و رابطۀ پخش سریال‌های تلویزیونی و فراوانی نام در جامعه را طبق اطلاعات آماری اسنادی بررسی می‌کند. ابتدا فراوانی‌های شش نام ایرانی که پیش‌بینی می‌شود با پخش پنج سریال تلویزیونی ماهواره‌ای که با دوبلۀ فارسی پخش شده‌اند رابطه داشته باشند در سه دوره قبل، حین و بعد از پخش سریال از اسناد (سازمان ثبت‌احوال کشور) استخراج و نسبت به‌کل متولدین هر سال استاندارد می‌شوند و به‌عنوان داده‌های خام (یا درجۀ دوم) و با روش‌های آماری و نرم‌افزار spss تحلیل و بررسی می‌شوند و برای بررسی متغیرهای دخیل و ارزیابی موضوع از طریق مطالعات میدانی، پرسش‌نامه‌ای با محتوای فرضیات تحقیق تهیه و توسط والدینی که کودکان زیر ۱۰ سال سن دارند تکمیل و اطلاعات جمع‌آوری می‌شود و نتایج بررسی‌های اسنادی و پیمایشی با هم مقایسه می‌شوند.
 

جامعۀ آماری، حجم نمونه و روش نمونه‌گیری

جامعۀ آماری این پژوهش ازآنجاکه نام‌های مربوط به کودکان زیر ۱۰ سال سن است کل متولدین ۱۰ سال اخیر است که طبق اطلاعات آماری و اسنادی 827/926/12 نفر برآورد می‌شود. آمارهای مربوط به فراوانی نام که از اطلاعات آماری و اسنادی استخراج می‌شوند مربوط به کل کشور بوده و با کل شماری به دست آمده‌اند. برای به دست آوردن حجم نمونه جهت توزیع پرسش‌نامه‌ها از فرمول کوکران استفاده می‌کنیم و عدد ۳۸۴ به دست می‌آید که به‌عنوان حداقل حجم نمونه در نظر گرفته می‌شود.

برای نمونه‌گیری در این تحقیق از روش ترکیبی (خوشه‌ای طبقه‌ای و اتفاقی با حجم نامتناسب) استفاده شده است و تعداد ۵۰۰ پرسش‌نامه (برای افزایش دقت و اعتبار تحقیق، تعدادی بیشتر از حجم نمونه به‌دست‌آمده از فرمول کوکران در نظر گرفته می‌شود). در پنج منطقه شمال غرب، شمال شرق، مرکزی، جنوب غرب و جنوب شرق کشور توزیع می‌شود که تعداد ۱۰۰ عدد برای هر منطقه در نظر گرفته می‌شود. پرسش‌نامه در بین افرادی که فرزندان زیر ۱۰ سال دارند توزیع می‌شود. از پرسش‌نامه‌های توزیع شده جمعاً ۴۲۸ مورد به‌صورت تکمیل‌شده و قابل‌استفاده جمع‌آوری شد.

 

 

یافته‌ها

 

تاریخ (سال)
فراوانی
تعداد ولادت
فراوانی نسبی
۸۰
65
530590
0.012
۸۱
39
532181
0.007
۸۲
119
546871
0.022
۸۳
108
550082
0.02
۸۴
88
580300
0.015
۸۵
127
596941
0.021
۸۶
167
607486
0.027
۸۷
151
621352
0.024
۸۸
162
643384
0.025
۸۹
185
648147
0.029
۹۰
969
663687
0.0146
۹۱
2049
681424
0.301
۹۲
1644
698064
0.236
جدول شمارۀ ۱: آمار نام نهال
 

 جدول شمارۀ ۱ آمار نام نهال را از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۲ نشان می‌دهد. دوبلۀ فارسی سریال «عشق ممنوع» (ساخت ترکیه) در سال‌های ۹۱۱۳۹۰ از کانال ماهواره‌ای جم تیوی پخش شده است.

 

 

نتایج جدول و نمودار ۱ نشان می‌دهد فراوانی و فراوانی نسبی نام نهال (که اسم یکی از شخصیت‌های اصلی و مردم‌پسند سریال هست) در زمان پخش سریال به‌صورت جهشی افزایش یافته و با دور شدن از زمان پخش سریال در سال ۹۲ اندکی کاهش یافته است.

 

نمودار شمارۀ ۱: فراوانی نام نهال
 

نمودار شمارۀ ۲ فراوانی نام‌های ثمر و سمر که تلفظ یکسان دارند و املایشان متفاوت است را از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۲ نشان می‌دهد، دوبله فارسی سریال «عشق ممنوع» در سال‌های ۹۱۱۳۹۰ از کانال ماهواره‌ای جم تیوی پخش شده است و نتایج جدول نشان می‌دهد فراوانی و فراوانی نسبی هر دو نام در زمان پخش سریال به‌صورت جهشی افزایش یافته است. سمر نام یکی دیگر از شخصیت‌های اصلی و مردم‌پسند سریال است و قهرمان اصلی نیز به شمار می‌رود و علی‌رغم بار منفی نقش به خاطر جاذبه‌های خاص و مردم‌پسند شخصیت و درگیری عاطفی و عاشقانه‌ای که در داستان سریال داشته است مورد توجه قرار گرفته است.

 

نمودار شمارۀ ۲: فراوانی نام‌های ثمر و سمر
 

هم‌زمان با پخش دوبلۀ فارسی سریال «عشق ممنوع» نام‌های نهال و سمر (یا ثمر) در ایران با افزایش فراوانی به‌صورت معنی‌دار مواجه بوده است. گفتنی است قبل از پخش دوبلۀ فارسی سریال «عشق ممنوع» این سریال به زبان اصلی (ترکی) در ایران بیننده داشته است و با پخش دوبلۀ فارسی به‌تبع بینندگان این سریال در ایران افزایش یافته است.

نمودار شمارۀ ۳ فراوانی نام آیسان را از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۲ نشان می‌دهد، دوبلۀ فارسی سریال «ایزل» (ساخت ترکیه) در سال‌های ۹۱۱۳۹۰ از کانال ماهواره‌ای جم تیوی پخش شده است.

 

 

نتایج نشان می‌دهد فراوانی و فراوانی نسبی نام آیسان در زمان پخش سریال افزایش یافته و پس از آن با دور شدن از زمان پخش سریال اندکی کاهش داشته است. آیسان نام یکی از قهرمانان اصلی و عامه‌پسند سریال است که از نام‌های جدید و خوش‌آهنگ است و ریشه در زبان ترکی دارد و پخش سریال در استقبال از آن مؤثر بوده است.

 

نمودار شمارۀ ۳: فراوانی نام آیسان
 

نمودار شمارۀ ۴ نشان می‌دهد که فراوانی نسبی آیسان در استان‌های آذربایجان و اردبیل (که زبان ترکی غالب است) بیشتر از فراوانی نسبی آن در کل کشور بوده و افزایش نام بعد از پخش سریال نیز در استان‌های آذربایجان و اردبیل محسوس‌تر است. ازآنجاکه نام آیسان ترکی است و مردم استان‌های ترک‌نشین ایران مانند اردبیل، آذربایجان غربی و شرقی استقبال بیشتری را نشان داده‌اند و این به تأثیرات مشروط رسانه نزدیک است بدین ترتیب که وقتی نام استفاده شده در یک سریال وقتی به لحاظ قومی، مذهبی و دیگر متغیرهای دخیل همسو با ویژگی‌های مخاطبان باشد بیشتر مورد استقبال قرار می‌گیرد و مخاطبان عناصر منفعل و مصرف‌کننده صرف نیستند و به‌صورت فعال و انتخاب‌گر عمل می‌کنند.

 

نمودار شمارۀ ۴: مقایسه فراوانی نسبی نام آیسان در کشور و استان‌های آذربایجان و اردبیل
 

نمودار شمارۀ ۵ فراوانی نام یاسمین را از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۲ نشان می‌دهد، دوبله فارسی سریال «عشق و جزا» (ساخت ترکیه) در سال ۱۳۹۱ از کانال ماهواره‌ای جم تیوی پخش شده است.

 

 

نتایج جدول نشان می‌دهد فراوانی و فراوانی نسبی نام یاسمین (که نام یکی از قهرمانان اصلی و مردم‌پسند سریال بود) در زمان پخش سریال افزایش یافته و به بالاترین میزان خود در جدول رسیده و با دور شدن از زمان پخش سریال با اندکی کاهش فراوانی مواجه شده است.

 

نمودار شمارۀ ۵: فراوانی نام یاسمین
 

نمودار شمارۀ ۶ فراوانی آمار نام لاله را از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۲ نشان می‌دهد، دوبلۀ فارسی سریال «عمر گل لاله» در سال ۹۲-۱۳۹۱ از کانال ماهواره‌ای جم تیوی پخش شده است.

 

 

نتایج جدول نشان می‌دهد فراوانی و فراوانی نسبی نام لاله که در ایران ۸ سال روند نزولی داشته در زمان پخش سریال افزایش یافته و به بالاترین میزان خود در جدول بعد از سال ۸۲ رسیده است.

 

نمودار شمارۀ ۶: فراوانی نام لاله
 

سریال «عمر» (عمر بن خطاب) برای نخستین بار در ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۲ (تیرماه ۹۱) از شبکه تلویزیونی ام‌بیسی پخش شد و پس از آن نیز از شبکه‌های مختلف ماهواره‌ای پخش شده است، نتایج نشان می‌دهد فراوانی و فراوانی نسبی نام عمر در زمان پخش سریال افزایش یافته است.

 

نمودار شمارۀ ۷: فراوانی نام عمر
 

جدول شمارۀ ۲ آمار نام عمر را از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۲ در استان‌های سیستان و بلوچستان و کردستان و گلستان و اردبیل نشان می‌دهد، نتایج جدول نشان می‌دهد که نام عمر در کل سال‌ها برای استان اردبیل صفر بوده و در استان‌های کردستان و گلستان با پخش سریال افزایش داشته است و در استان سیستان و بلوچستان افزایش بیشتری داشته و تا ۱.۶۴۷ درصد نیز بالا رفته است.

 

تاریخ
فراوانی سیستان و بلوچستان
فراوانی نسبی سیستان و بلوچستان
فراوانی کردستان
فراوانی نسبی کردستان
فراوانی گلستان
فراوانی نسبی گلستان
فراوانی اردبیل
فراوانی نسبی اردبیل
۸۱
61
0.206
8
0.069
3
0.023
0
0
۸۲
57
0.186
6
0.049
3
0.021
0
0
۸۳
65
0.206
4
0.032
2
0.013
0
0
۸۴
59
0.172
4
0.031
5
0.031
0
0
۸۵
83
0.236
3
0.023
3
0.018
0
0
۸۶
92
0.251
4
0.03
5
0.03
0
0
۸۷
175
0.483
3
0.022
15
0.084
0
0
۸۸
190
0.472
5
0.036
8
0.044
0
0
۸۹
197
0.48
2
0.015
3
0.016
0
0
۹۰
236
0.551
4
0.029
9
0.045
0
0
۹۱
392
0.889
10
0.07
15
0.073
0
0
۹۲
767
1.647
13
0.087
14
0.067
0
0
جدول شمارۀ ۲: روند تغییرات فراوانی نام عمر در چهار استان مختلف
 

نمودارهای مقایسه‌ای نام عمر در کشور و استان‌ها

 

نمودار شمارۀ ۸: مقایسه فراوانی نسبی نام عمر در استان‌ها
 

نمودار شمارۀ ۸ فراوانی نسبی نام عمر را هم‌زمان با استان‌های کردستان، گلستان و اردبیل نشان می‌دهد که اکثراً شیبی نزدیک به کل کشور دارند اما در استان اردبیل آمار کلاً صفر است.

 

نمودار شمارۀ ۹: مقایسه‌ای فراوانی نسبی نام عمر در سیستان و بلوچستان و کل کشور
 

نمودار شمارۀ ۹ فراوانی نسبی نام عمر را هم‌زمان در کل کشور و استان سیستان و بلوچستان نشان می‌دهد که سیر صعودی آن در قیاس با فراوانی نسبی کشور بسیار زیادتر است.

 

روش بررسی با spss

برای رعایت اختصار روش بررسی آماری نام نهال را در رابطه با پخش سریال که با نرم‌افزار spss و روش‌های آماری مطالعه می‌شود آورده می‌شود و دیگر نام‌ها نیز طبق آمار اسنادی و با روش مشابه در رابطه با پخش سریال‌ها بررسی می‌شوند و در این مقاله فقط نتایج آنها آورده می‌شود. برای هر نام و سریال ماهواره‌ای که احتمال ارتباط معنی‌دار وجود دارد یک فرضیه درست می‌کنیم: فرضیۀ اول. بین فراوانی نام نهال و پخش سریال «عشق ممنوع» رابطه مستقیم و معنی‌دار وجود دارد.
 
 
زمان
میانگین
انحراف معیار
F
سطح معنی‌داری
قبل پخش سریال
166.25
14.17
92.351
0.000
حین پخش سریال
969
0
بعد پخش سریال
1846.50
286.37
جدول شمارۀ ۳: نتایج آزمون تحلیل واریانس یک‌طرفه برای مقایسه فراوانی نام نهال قبل، حین و بعد پخش سریال
 

طبق نتایج جدول فوق و با توجه به اینکه سطح معنی‌داری خطای آزمون برای سطح اطمینان ۰.۹۵ کمتر از ۰.۰۵ است، بنابراین می‌توان گفت که فرضیۀ اول تأیید می‌شود و بین فراوانی نام نهال و پخش سریال «عشق ممنوع» رابطه مستقیم و معنی‌دار وجود دارد. همچنین آمار توصیفی نشان می‌دهد که فراوانی نام نهال در زمان پخش سریال نسبت به قبل پخش سریال افزایش محسوس و معنی‌داری پیدا کرده است و بعد پخش سریال نیز روند صعودی خود را ادامه داده است.

یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد با روش فوق و نرم‌افزار spss کلیه نام‌هایی که نمودار فراوانی‌شان آورده شده است نشان می‌داد در رابطه با پخش سریال ماهواره‌ای آمارشان با افزایش معنی‌دار مواجه شده است و سطح معنی‌داری در همۀ آنها کمتر از ۰.۰۵ بوده است و در نتیجه هر شش نامی که هم‌زمان با پخش سریال با افزایش فراوانی مواجه بوده‌اند افزایش آنها طبق روش‌های آماری نیز معنی‌دار بوده و تأیید می‌شود.

 

بحث و بررسی نتایج به‌دست‌آمده

آمار و نمودارهای مربوط به نام‌های نهال، ثمر، آیسان، یاسمین، لاله و عمر نشان می‌دهند که این نام‌ها در رابطه با سریال‌هایی که صرفاً از طریق ماهواره پخش شده‌اند و دوبله فارسی نیز داشته‌اند با افزایش فراوانی مواجه بوده‌اند. (گفتنی است بسیاری از ایرانیان ترک و عرب گاه سریال‌ها را که به زبان‌های ترکی و عربی از ماهواره‌ها پخش می‌شوند، می‌بینند.)

ثمر نام یکی از شخصیت‌های اصلی سریال «عشق ممنوع» (ساخت کشور ترکیه) در دوبله فارسی آن مجموعه بود، (در پخش سریال به زبان اصلی نام همان شخصیت بیهتر (بهتر) بوده است.) که از کانال ماهواره‌ای جم تیوی پخش شد. جدول و نمودار نشان می‌دهند که نام قهرمان سریال با هر دو نوع املای ثمر و سمر با افزایش مواجه شده است و این هم‌زمانی رشد فراوانی نام با دو نوع املای احتمال افزایش فراوانی‌ها در رابطه با پخش سریال (و نه دیگر عوامل) را تقویت می‌کند.

نتایج نشان می‌دهند که فراوانی و فراوانی نسبی نام عمر در رابطه با پخش سریال «عمر بن خطاب» افزایش نشان می‌دهد. دقت در جدول ۲ و نمودارهای مقایسه‌ای ۸ و ۹ نشان می‌دهند که افزایش فراوانی نسبی نام عمر در استان سیستان و بلوچستان در قیاس با دیگر استان‌هایی که دارای جمعیت اهل سنت هستند بسیار بیشتر است و فراوانی نام عمر در استان اردبیل که مذهب تشیع غالب است علی‌رغم داشتن جمعیت اهل سنت در طول سال‌های مورد بررسی همواره صفر بوده است. تفاوت در میزان افزایش نام عمر در استان‌های مختلف با نظریه مخاطب فعال قابل تبیین است و اثر رسانه مشروط به همسویی با مذهب مخاطبان و فرهنگ مسلط منطقه است نتایج نشان می‌دهد که اثرپذیری از رسانه (سریال‌ها) با همسو بودن نام‌ها با مذهب رابطه معنی‌دار دارد. برای مثال نتایج پرسش‌نامه‌ها نشان می‌داد بسیاری از شیعیان در ایران سریال عمر را دیده‌اند ولی احتمال انتخاب نام عمر توسط آنان صفر بوده است.

نام عمر در رابطه با پخش سریال افزایش معنی‌دار نشان می‌دهد و افزایش آن در استان‌های مختلف با داشتن جمعیت اهل سنت نیز بسیار متفاوت است. تفاوت استقبال اهل سنت در استان‌هایی مانند گلستان، کردستان و اردبیل با سیستان و بلوچستان می‌تواند نشانه‌ای از قوی بودن گرایشات به مذهب اهل سنت در استان سیستان و بلوچستان باشد و صفر بودن همین آمار در طول دورۀ ۱۲ ساله در استان اردبیل دال بر غالب بودن مذهب تشیع در این استان است به‌طوری‌که جمعیت اهل سنت استان نیز نام‌های مشترک با شیعیان را انتخاب می‌کنند و همین نتیجه به‌دست‌آمده مصداقی از تأثیرات مشروط رسانه است و اینکه رسانه در بستر و مجموعه‌ای از واقعیت‌های موجود اعم از فرهنگی، اجتماعی و سیاسی حوزه نفوذ پیدا می‌کند و تابعی از متغیرهای مختلف است و در هر شرایطی یکسان نیست.

نام‌های نهال، ثمر، عمر، لاله، یاسمین و آیسان در رابطه با پخش سریال‌های ماهواره‌ای افزایش معنی‌دار داشته‌اند و به‌صورت قوی تأیید شده‌اند. بسیاری از نام‌هایی که در سریال‌ها استفاده می‌شوند عملاً تأثیری در فراوانی نام‌گذاری‌ها نداشته‌اند و این دلایل متعددی می‌تواند داشته باشد. یکی از مهم‌ترین دلایل قانونی بودن انتخاب نام است.

معمولاً برای انتخاب نام‌های خارجی در ایران محدودیت‌هایی وجود دارد و نام‌هایی در رابطه با پخش سریال‌های داخلی یا ماهواره‌ای می‌توانند اثرپذیر باشند که در وهلۀ اول انتخاب آن قانونی باشد و هر شش نام بررسی‌شده در این پژوهش ایرانی هستند و انتخاب آنها مشکل قانونی ندارد. متغیرهای دخیل مانند قومیت، مذهب، خوش‌آهنگ بودن و مد یا جدید بودن نام‌ها می‌توانند در استقبال یا عدم استقبال مردم از یک نام مورد استفاده یا تبلیغ شده در تلویزیون مؤثر باشند.

نتایج همین پژوهش در رابطه با اثرپذیری فرهنگ نام‌گذاری مردم از سریال‌های ایرانی نشان می‌داد سریال «مختارنامه» از صداوسیمای ایران پخش شده و دو نام مختار و کیان از قهرمانان این سریال در رابطه با پخش سریال افزایش معنی‌دار داشته‌اند. ولی افزایش نام کیان به دلیل اینکه ایرانی‌تر تصور می‌شود و ریشه در زبان فارسی دارد و خوش‌آهنگ‌تر است و می‌تواند در جامعۀ جدید ایران به مد تبدیل شود در مقایسه با نام مختار افزایش بسیار زیاد و محسوس‌تری داشته است. درواقع یک کارشناس نام که با جامعه‌شناسی یک نام‌آشنا باشد به‌راحتی می‌تواند پیش‌بینی کند که کدام یک از اسامی که برای قهرمانان اصلی فیلم‌ها و سریال‌ها استفاده می‌شود ممکن است رابطه معنی‌دار داشته باشد.

در انتخاب نام‌های بررسی‌شده در همین مقاله نیز همۀ موارد فوق رعایت شده است و نام‌ها ایرانی هستند و انتخابشان در ایران محدودیت قانونی ندارد و تا حدودی با ذائقه ایرانی‌های امروز نیز سازگارند. گرچه پاسخ‌گویان به پرسش‌نامه‌ها در این پژوهش تأثیرات ماهواره در نام‌گذاری فرزندانشان را هرگز تأیید نمی‌کنند اما آمار اسنادی نشان می‌دهد اسامی شخصیت‌های سریال‌های ماهواره‌ای با آمار بالا وارد فرهنگ نام‌گذاری مردم می‌شوند پس مردم بیشتر از آنکه تصور می‌شود تأثیرپذیر از ماهواره هستند.

نتایج این پژوهش نشان می‌دهد اثر واگرایی قومی و تقویت عناصر غیر مذهبی در رابطه با تأثیرات استفاده از سریال‌های ماهواره‌ای در فرهنگ نام‌گذاری ایرانیان وجود دارد و اینکه رسانه‌ها کلاً و ماهواره مخصوصاً در راستای تقویت مدگرایی رفتار می‌کنند و این در فرهنگ نام‌گذاری مردم نیز خود را نشان می‌دهد.

خوش‌آهنگ بودن نام‌ها نیز به‌عنوان یک گرایش عمده و مردمی در فرهنگ نام‌گزینی، خود مصداقی از مد و سلیقه مردم امروز ایران می‌تواند مد نظر قرار گیرد و این با یافته‌های جهانگیری و زهری و عربی و محمدی در این خصوص که مذهب و قومیت متغیرهایی مؤثر بر نوع رابطۀ سبک زندگی و الگوی نام‌گزینی هستند نزدیک هست.

نتایج این پژوهش نشان می‌دهد اکثر پاسخ‌گویان به پرسش‌نامه‌ها با قوانین و مقررات نام‌گذاری در کشور همسو هستند و تعداد افرادی که تجربۀ منفی از این قوانین دارند بسیار پایین است و بیشتر افراد مشکلی در این رابطه احساس نکرده‌اند. در عین حال با افزایش میزان مصرف رسانه و اثرپذیری از سریال‌ها اعم از داخلی و ماهواره‌ای میزان ناهمسویی با قوانین و مقررات بیشتر می‌شود. می‌توان گفت وقتی مصرف رسانه‌ای گرایشات جدید و مدگرایی را در مخاطبان تقویت می‌کنند (طبق نظریه پذیرش نوآوری‌ها) و معمولاً افرادی در مواجهه با قوانین نام‌گذاری مشکل دارند که در صدد ثبت یک نام با فراوانی بسیار پایین، نامأنوس و یا بدون فراوانی هستند و این رفتار همان گرایش به چیزهای جدید و ناشناخته (از خصوصیات دوران مدرن) است و رسانه این گرایش را تقویت می‌کند. نتایج به‌دست‌آمده از پرسش‌نامه و نرم‌افزار spss نشان می‌دهد بیشتر استفاده‌کنندگان از ماهواره با قوانین و مقررات نام‌گذاری مشکل داشته‌اند. یعنی برای ثبت یک نام به ثبت‌احوال مراجعه کرده‌اند و با محدودیت‌های قانونی مواجه شده‌اند و از این بابت ابراز نارضایتی کرده‌اند و مردمی که به‌صورت سنتی نام‌های مذهبی و ایرانی شناخته شده را انتخاب می‌کنند در این رابطه محدودیت و مشکلی را احساس نکرده‌اند.

 

منابع

آنیزاده، علی و بهروز چهری (۱۳۹۲)، «نقش مجموعه‌های تلویزیونی در فرهنگ نام گزینی»، تهران، فصلنامۀ فرهنگ مردم ایران، ش ۳۴.
افشانی، علیرضا (۱۳۹۱)، بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب نام در استان یزد، تهران، سازمان ثبت‌احوال کشور.
امیرپور، مهناز و شفیع بهرامیان (۱۳۹۲)، مبانی کلی نظریه‌های ارتباط‌جمعی، تهران، جامعه‌شناسان.
ایمان، محمدتقی (۱۳۹۰)، بررسی رابطه نگرش به هویت اسلامی ایرانی با نام گزینی در استان فارس، تهران، سازمان ثبت‌احوال کشور.
بحرانی، محمود (۱۳۹۰)، بررسی گرایش‌های مرتبط با نام‌گذاری نوزادان در شهر شیراز و روند تغییرات آن در سه دهه (۱۳۸۰۱۳۵۰)، تهران، سازمان ثبت‌احوال کشور.
پوریانی، احمد (۱۳۸۰)، تأثیر وقایع بر نام‌گذاری ایرانیان، تهران، سازمان ثبت‌احوال کشور.
جهاد دانشگاهی هرمزگان (۱۳۹۱)، بررسی فرهنگ نام و نام خانوادگی کودکان در اقشار مختلف جامعه (مطالعه موردی استان هرمزگان)، تهران، انتشارات سازمان ثبت‌احوال کشور.
خلیلی، مهدی (۱۳۸۸)، رازهای نام‌گذاری اسامی ایرانی، تهران، شلاک.
رجب‌زاده، احمد (۱۳۷۸)، تحلیل اجتماعی نام‌گذاری بررسی موردی اراک، همدان، بوشهر، تهران، روش.
رفیع‌پور، فرامرز (۱۳۷۷)، توسعه و تضاد، تهران، شرکت سهامی انتشار.
ساروخانی، باقر (۱۳۸۰)، روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی، جلد اول، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
طاعتی، لیلا (۱۳۸۸)، افکار عمومی رسانه‌ها و تبلیغات، تهران، فریش.
عبدی، عباس و سمیرا کلهر (۱۳۷۸)، تحول نام‌گذاری کودکان تهرانی (۷۴ ۱۳۴۵)، تهران، نشر حنانه.
عربی، علی و مهدی محمدی (۱۳۹۰)، بررسی رابطه بین مصرف رسانه‌ای و نام‌گزینی، تهران، سازمان ثبت‌احوال کشور.
علی‌پور، محبوبه (۱۳۸۴)، گفته‌ها و ناگفته‌ها دربارۀ انتخاب نام فرزندان: تنها نام است که می‌ماند، تهران، قدس به نقل از نمایه.
معتمدنژاد، کاظم (۱۳۹۰)، وسایل ارتباط‌جمعی، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی.
منصوری، مهرزاد (۱۳۹۰)، بررسی ثبات و تغییر در الگوهای نام‌گذاری در ایران، تهران، سازمان ثبت‌احوال کشور.

منبع مجلۀ رسانه، بهار 1394، شماره 98 (صص 73 -90)
برچسب‌ها نام‌گذاری ماهواره سریال‌های ترکیه‌ای