یوکابد

yukâbod

جنس
پسر
زبان
عبری
معادل ابجد
23
معنا
خداوند مجد است.

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟