یوشع

yuše

جنس
پسر
زبان
عبری
معادل ابجد
386
معنا
در اصل، هوشع (او نجات می‌دهد) و بعدها یهوشوع (یهوه نجات می‌دهد.)

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟