یمین

yamin

جنس
پسر
زبان
عربی
معادل ابجد
110
معنا
۱. راست؛ طرف راست؛ ۲. دست راست انسان؛ ۳. (اسم) قسم؛ سوگند.

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟