کیمیا

kimiyâ

جنس
دختر
زبان
فارسی
معادل ابجد
61
معنا
۱. در باور قدما، ماده‌ای فرضی که به‌وسیلۀ آن می‌توان هر فلز پَست مانندِ مس را تبدیل به زر کرد؛ اکسیر؛ ۲. (مجاز) هرچیز نادر و کمیاب؛ ۳. (قدیمی) شیمی‌؛ ۴. (تصوف) (مجاز) مرشد کامل.

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟