کیمیا

kimiyâ

جنس، جنسیتفارسی
دختر
معادل ابجد
61
معنی اسم، معنای نام
۱. در باور قدما، ماده‌ای فرضی که به‌وسیلۀ آن می‌توان هر فلز پَست مانندِ مس را تبدیل به زر کرد؛ اکسیر؛ ۲. هرچیز نادر و کمیاب

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟