کیانا

kiyânâ

جنس
دختر
زبان
فارسی
معادل ابجد
62
معنا
۱. طبیعت؛ ۲. هریک از عناصر چهارگانه.

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟