کیانا

kiyânâ

جنس، جنسیتفارسی
دختر
معادل ابجد
62
معنی اسم، معنای نام
۱. طبیعت؛ ۲. هریک از عناصر چهارگانه (آب، باد، خاک، آتش).

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟