کیانا

kiyânâ

فارسی
62
۱. طبیعت؛ ۲. هریک از عناصر چهارگانه.

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟