ژاسمین

žâsamin

جنس، جنسیتفارسی
دختر
معادل ابجد
168
معنی اسم، معنای نام
یاسمین

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول «ماهان» باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟