پیما

peymâ

جنس، جنسیتفارسی
پسر
معادل ابجد
53
معنی اسم، معنای نام
۱. پیمودن؛ ۲. (در ترکیب با کلمۀ دیگر) پیماینده، طی‌کننده؛ ۳. (در ترکیب با کلمۀ دیگر) نوشنده

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول «ماهان» باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟