پیما

peymâ

فارسی
53
۱. = پیمودن؛ ۲. پیماینده؛ طی‌کننده (در ترکیب با کلمۀ دیگر): جهان‌پیما، راه‌پیما، زمین‌پیما؛ ۳. نوشنده (در ترکیب با کلمۀ دیگر): باده‌پیما؛ ۴. (اسم) (قدیمی) واحد اندازه‌گیری طول، تقریباً معادل دو یا سه گز.

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟