پناه

panâh

دختر
جنس، جنسیت

فارسی

معادل ابجد

58

معنی اسم، معنای نام

۱. حامی، پشتیبان؛ ٢. امان، زنهار؛ ۳.حمایت؛ ۴. پناهگاه؛ ۵. بن مضارعِ پناهیدن؛ ٦. (در ترکیب با کلمۀ دیگر) پناه‌دهنده

پناه استخری

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟