پناه

panâh

جنس، جنسیتفارسی
دختر
معادل ابجد
58
معنی اسم، معنای نام
۱. حامی، پشتیبان؛ ٢. امان، زنهار؛ ۳.حمایت؛ ۴. پناهگاه؛ ۵. بن مضارعِ پناهیدن؛ ٦. (در ترکیب با کلمۀ دیگر) پناه‌دهنده

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟