پارسا

pârsâ

جنس، جنسیتفارسی
پسر
معادل ابجد
264
معنی اسم، معنای نام
کسی که از گناه بپرهیزد و به طاعت و عبادت روز بگذراند، پرهیزکار، پاک‌دامن

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟