ولا

valâ

جنس، جنسیتعربی
دختر
معادل ابجد
37
معنی اسم، معنای نام
۱. محبت؛ دوستی؛ ۲. قرابت؛ خویشی؛ ۳. یاری؛ ۴. ملک؛ پادشاهی.

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول «ماهان» باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟