ولا

valâ

عربی
37
۱. محبت؛ دوستی؛ ۲. (قدیمی) قرابت؛ خویشی؛ ۳. (قدیمی) یاری؛ ۴. (قدیمی) ملک؛ پادشاهی.

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟