وفا

vafâ

عربی
87
به‌جا آوردن عهد و پیمان؛ نگهداری عهد‌و‌پیمان؛ پایداری در دوستی

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟