وافی

vâfi

عربی
97
۱. به اندازۀ کافی؛ ۲. (قدیمی) وفاکننده‌به‌عهد؛ به‌ سر برندۀ پیمان؛ کسی که به عهد و پیمان خود وفا می‌کند؛ ۳. (قدیمی) تمام و کامل.

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟