هستی

hasti

جنس، جنسیتفارسی
دختر
معادل ابجد
475
معنی اسم، معنای نام
۱. وجود؛ ۲. زندگی؛ ۳. دارایی؛ سرمایه؛ ۴. جهان.

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟