هستی

hasti

جنس
دختر
زبان
فارسی
معادل ابجد
475
معنا
۱. (مقابلِ نیستی) وجود؛ ۲. زندگی؛ ۳. (مجاز) دارایی؛ سرمایه؛ ۴. (مجاز) جهان.

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟