نیک‌خواه

nikxâh

جنس، جنسیتفارسی
دختر
معادل ابجد
672
معنی اسم، معنای نام
خواهندۀ چیزهای نیکو (برای دیگران)؛ کسی که خوبی و خوشی دیگری را بخواهد.

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟