اطلاعات اسم نیل

ریشه اسم نیل

معادل ابجد اسم نیل

معنی اسم نیل

اسامی مشابه نیل

افراد مشهور با اسم نیل

اسم های هم آوا با نیل

دختر

نیل

nil

ریشه

ریشه

سانسکریت

ابجد

معادل ابجد

90

معنی اسم، معنای نام

معنی

گیاهی با برگ‌های شبیه برگ اقاقیا، شاخ و برگ به‌هم پیچیده، و گل‌های سرخ خوشه‌ای که از مادۀ به دست آمده از شاخه‌های آن در رنگرزی و نقاشی استفاده می‌شود.

هم‌آواها، اسامی مشابه، نام‌های هم‌وزن

هم‌آواها

نیل چطور اسمیه؟ رأی بده

نیل اسم دوستته؟ بفرست براش


نیل اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟