نیایش

niyâyeš

دختر
جنس، جنسیت

فارسی

معادل ابجد

371

معنی اسم، معنای نام

۱. دعا از روی تضرع و زاری؛ ۲. پرستش؛ ۳. آفرین؛ ستایش

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟