نگار

negâr

جنس
دختر
زبان
فارسی
معادل ابجد
271
معنا
۱. (اسم) نقش؛ تصویر؛ 2. (اسم) (مجاز) معشوق؛ محبوب؛ 3. (اسم) (قدیمی، مجاز) بت؛ 4. (اسم) (قدیمی، مجاز) زیور؛ 5. (صفت) (قدیمی) رنگین.

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟