نرجس

narjes

جنس، جنسیتعربی
دختر
معادل ابجد
313
معنی اسم، معنای نام
نرگس

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول «ماهان» باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟