ندا

nedâ

جنس، جنسیتعربی
دختر
معادل ابجد
55
معنی اسم، معنای نام
آواز، بانگ

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟