ندا

nedâ

جنس
دختر
زبان
عربی
معادل ابجد
55
معنا
آواز، بانگ

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟