نبات

nabât

دختر
جنس، جنسیت

فارسی

معادل ابجد

453

معنی اسم، معنای نام

نوعی شیرینی بلورین که از شیرۀ شکر درست می‌کنند.

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟