مینوفر

minufar

جنس، جنسیتفارسی
دختر
معادل ابجد
386
معنی اسم، معنای نام
دارای فر و شکوه بهشتی

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول «ماهان» باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟