مهرسا

mehrsâ

جنس
دختر
زبان
فارسی
معادل ابجد
306
معنا
مانند خورشید
هم‌آواها

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟