مهردخت

mehrdoxt

دختر
جنس، جنسیت

فارسی

معادل ابجد

1249

معنی اسم، معنای نام

1. دختر خورشید؛ 2. دختر خورشیدمانند

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟