مها

mahâ

جنس
دختر
زبان
فارسی
معادل ابجد
46
معنا
در گویش مازندرانی، ابر

مها

mehâ

جنس
دختر
زبان
فارسی
معادل ابجد
46

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟