منیف

monif

پسر
جنس، جنسیت

عربی

معادل ابجد

180

معنی اسم، معنای نام

۱. مرتفع؛ بلند؛ برآمده؛ افراخته؛ بزرگ؛ ۲. والا؛ بلندمرتبه.

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟