معید

mo'id

پسر
جنس، جنسیت

عربی

معادل ابجد

124

معنی اسم، معنای نام

۱. حاذق؛ باتجربه در امور؛ ۲. کسی که کاری را تکرار کند.

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟