معصومه

ma'sume

جنس
دختر
زبان
عربی
معادل ابجد
251
معنا
مؤنث معصوم

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟