مصدق

mosaddeq

جنس، جنسیتعربی
پسر
معادل ابجد
234
معنی اسم، معنای نام
۱. تصدیق‌کننده؛ ۲. باورکننده.

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟