مرضیه

marziye

جنس
دختر
زبان
عربی
معادل ابجد
1055
معنا
چیزی که مورد پسند و خشنودی واقع شده باشد؛ پسندیده.

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟