مرتضی

mortazâ

جنس
پسر
زبان
عربی
معادل ابجد
1450
معنا
پسندیده

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟