محقق

mohaqqeq

جنس، جنسیتعربی
پسر
معادل ابجد
248
معنی اسم، معنای نام
اهل تحقیق؛ تحقیق‌کننده

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟