محدثه

mohaddese

جنس
دختر
زبان
عربی
معادل ابجد
557
معنا
مؤنث محدث
هم‌آواها

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟