متین

matin

جنس
پسر
زبان
عربی
معادل ابجد
500
معنا
۱. دارای متانت؛ ۲. محکم؛ ثابت؛ استوار؛ پابرجا.

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟