مبین

mobin

جنس، جنسیتعربی
پسر
معادل ابجد
102
معنی اسم، معنای نام
۱. آشکارکننده؛ ۲. واضح؛ روشن‌.

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟