ماهی

mâhi

جنس، جنسیتفارسی
دختر
معادل ابجد
56
معنی اسم، معنای نام
جانوری آبزی، مهره‌دار، خونسرد، و دارای آبشش و باله که بعضی از انواع آن بدنی پوشیده از فلس دارند.

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول «ماهان» باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟