قمر

qamar

جنس، جنسیتعربی
دختر
معادل ابجد
340
معنی اسم، معنای نام
ماه

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟