فرشته

ferešte

جنس
دختر
زبان
فارسی
معادل ابجد
985
معنا
۱. موجودی آسمانی و غیر قابل رؤیت که مٲمور اجرای اوامر الهی است و مرتکب گناه نمی‌شود؛ مَلَک؛ ۲. (مجاز) فرد دارای سیرت نیک و پسندیده.

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟