اطلاعات اسم عسل

ریشه اسم عسل

معادل ابجد اسم عسل

معنی اسم عسل

اسامی مشابه عسل

افراد مشهور با اسم عسل

اسم های هم آوا با عسل

دختر

عسل

asal

ریشه

ریشه

عربی

ابجد

معادل ابجد

160

معنی اسم، معنای نام

معنی

مادۀ شیرینی که زنبور عسل از مکیدن شیرۀ بعضی گل‌ها و گیا‌هان فراهم می‌آورد و در کندوی خود خالی می‌کند؛ انگبین.

هم‌آواها، اسامی مشابه، نام‌های هم‌وزن

هم‌آواها

نامداران، نام آوران، مشاهیر، افراد مشهور

نامداران

عسل چطور اسمیه؟ رأی بده

عسل اسم دوستته؟ بفرست براش


عسل اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

1

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟