عرفان

erfân

جنس، جنسیتعربی
پسر
معادل ابجد
401
معنی اسم، معنای نام
۱. شناختن؛ ۲. در تصوف، شناختن حق‌تعالی از راه ریاضت و تهذیب نفس.

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟