عرفان

erfân

جنس
پسر
زبان
عربی
معادل ابجد
401
معنا
۱. شناختن؛ ۲. (تصوف) شناختن حق‌تعالی از راه ریاضت و تهذیب نفس.

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟