عباس چطور اسمیه؟ رأی بده

عباس اسم دوستته؟ بفرست براش


عباس اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

2

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟