صبا

sabâ

جنس
دختر
زبان
عربی
معادل ابجد
93
معنا
۱. بادی که از سمت مشرق می‌وزد؛ باد برین؛ ۲. (موسیقی) گوشه‌ای در دستگاه همایون؛ نوروز صبا.

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟