صاعد

sâeed

جنس
پسر
زبان
عربی
معادل ابجد
165
معنا
ویژگی کسی یا چیزی که از پایین به بالا می‌رود؛ صعودکننده؛ بالارونده.

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟