شیدا

šeydâ

جنس
دختر
زبان
فارسی
معادل ابجد
315
معنا
۱. عاشق؛ آشفته از عشق؛ ۲. (قدیمی) آشفته؛ پریشان؛ ۳. (قدیمی) دیوانه؛ مجنون.

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟