سوگند

sowgand

جنس
دختر
زبان
فارسی
معادل ابجد
140
معنا
قسم و عهد.
هم‌آواها

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟