سحر

sahar

جنس
دختر
زبان
عربی
معادل ابجد
268
معنا
نزدیک صبح؛ هنگام پیش از صبح؛ سپیده‌دم؛ پگاه.

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟