سحر

sahar

جنس، جنسیتعربی
دختر
معادل ابجد
268
معنی اسم، معنای نام
نزدیک صبح؛ سپیده‌دم

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟