ستایش

setâyeš

جنس
دختر
زبان
فارسی
معادل ابجد
771
معنا
۱. ستاییدن؛ ستودن؛ مدح؛ ثنا؛ ۲. خوبی و نیکویی کسی یا چیزی را گفتن.
هم‌آواها

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟