ستایش

setâyeš

دختر
جنس، جنسیت

فارسی

معادل ابجد

771

معنی اسم، معنای نام

۱. ستاییدن؛ ستودن؛ مدح؛ ثنا؛ ۲. خوبی و نیکویی کسی یا چیزی را گفتن.

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟