ستایش

setâyeš

جنس، جنسیتفارسی
دختر
معادل ابجد
771
معنی اسم، معنای نام
۱. ستاییدن؛ ستودن؛ مدح؛ ثنا؛ ۲. خوبی و نیکویی کسی یا چیزی را گفتن.

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟