سبحان

sobhân

جنس
پسر
زبان
عربی
معادل ابجد
121
معنا
. به پاکی یاد کردن خداوند را؛ سبحان‌الله گفتن؛ ۲. (اسم، صفت) از نام‌های خداوند؛ ۳. (قدیمی) دور و پاکیزه ساختن؛ تنزیه کردن.

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟