ساعی

sâ'i

عربی
141
1. سعی‌کننده؛ کوشنده؛ کوشا؛ ۲. (قدیمی) عامل وصول باج و خراج؛ والی؛ عامل؛ ۳. (قدیمی) برید؛ قاصد؛ ۴. (اسم، صفت) (قدیمی) سخن‌چین.

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟