زهره

zohre

جنس، جنسیتعربی
دختر
معادل ابجد
217
معنی اسم، معنای نام
دومین سیارۀ منظومۀ شمسی، ناهید

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟